DISCLAIMER

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze websites, dan dient u het deel van deze websites dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Trekpaard.net/Roxama te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze websites vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Auteursrechten

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Trekpaard.net/Roxama tenzij anders vermeld. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trekpaard.net/Roxama is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Overname

Overname van informatie afkomstig van deze website is alleen toegestaan onder voorwaarden en met bronvermelding. Overname is enkel mogelijk mits voorafgaandelijke toelating van Trekpaard.net/Roxama. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden.

Informatie

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze websites te verzekeren, aanvaardt Trekpaard.net/Roxama geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Trekpaard.net/Roxama wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze websites of de inhoud, van de hand.

Trekpaard.net/Roxama behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt Trekpaard.net/Roxama zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Trekpaard.net/Roxama elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor online abonnementen en all-in abonnementen geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek ip-adres. Indien Trekpaard.net/Roxama het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft zij het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Trekpaard.net/Roxama geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze websites; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Trekpaard.net/Roxama stelt uw gegevens echter niet beschikbaar aan derden. Trekpaard.net/Roxama geeft geen garantie dat deze website toegankelijk zijn of dat de servers die deze websites ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Trekpaard.net/Roxama vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is Trekpaard.net/Roxama aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Trekpaard.net/Roxama in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Trekpaard.net/Roxama. Zij is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Trekpaard.net/Roxama heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker opgenomen, en het opnemen van een link naar enige websites mag niet zodanig worden uitgelegd dat Trekpaard.net/Roxama de inhoud van die websites zou onderschrijven.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met deze websites (“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal het eigendom van Trekpaard.net/Roxama worden. De privacy statement zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Trekpaard.net/Roxama mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Klik hier voor het privacy statement

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info